Internationale communicatie onder de controle van de Marketing Director

Internationale marketing-bijeenkomst
Als internationaal actieve onderneming moet u in vele doelmarkten en in verschillende talen communiceren. Als Marketing Director dient u er zeker van te zijn dat uw marketingverantwoordelijken in hun doelmarkten communiceren overeenkomstig uw richtlijnen. Hierbij gaat het echter vaak mis bij de vertaling en met name bij de revisie van de vertalingen van uw marketingteksten.
Delen opWhatsAppLinkedIn

Hieronder beschrijven we een strategie voor internationale communicatie waarbij u als Marketing Director de controle behoudt, optimaal gebruik kunt maken van synergiën en tegelijkertijd kosten kunt besparen.

De eerste fout bij het opstellen van uw marketingteksten: veel koks bederven de brij.

Marketingteksten moeten door een professional worden opgesteld en eventueel door een andere persoon worden gevalideerd.

Een aantal van onze klanten laten hun marketingteksten door meerdere personen valideren. Het resultaat hiervan is meestal een verslechtering van de tekst. Alle personen willen namelijk hun 'bijdrage' leveren, waardoor de teksten langer worden en vaak worden voorzien van onnodige tierelantijntjes. Dit gaat ten koste van de leesbaarheid en de vertaalbaarheid.

Eén auteur en evt. één persoon voor de validering moeten volstaan, zo niet zijn de verkeerde mensen aan het werk.

Volgende richtlijn bij de tekstredactie: waken over de vertaalbaarheid.

Een goed vertaalbare tekst is tevens een goede marketingtekst.

Teksten die zich niet goed lenen voor een vertaling missen meestal het beoogde marketingdoel in de doelmarkten.

Als auteur moet u rekening houden met volgende zaken:

  • Schrijf korte zinnen, zonder ingewikkelde constructies en bijzinnen.
  • Maak slechts één kernuitspraak per zin.
  • Vermijd onnodige opvulwoorden (laat alle woorden weg die niet noodzakelijk zijn voor de uitspraak).
  • Vermijd het gebruik van zegswijzen (zoals in de eerste zin van dit artikel 😊) – in de doeltaal bestaat vaak niet dezelfde zegswijze, of past deze helemaal niet meer bij de tekst.
  • Laat woordspelingen achterwege – in een vertaling gaan dubbelzinnige formuleringen meestal verloren.

Controle van de vertaalde marketingteksten

Als Marketing Director laat u de vertaalde marketingteksten controleren door uw marketingverantwoordelijke in het betreffende doelland, resp. laat u vertaalfouten door hem/haar corrigeren.

Vaak maken marketingverantwoordelijken van deze gelegenheid gebruik om de vertaalde teksten aan hun eigen smaak aan te passen of om hun eigen boodschappen in de tekst te integreren. Hierbij wijken de gereviseerde teksten dan deels sterk af van de oorspronkelijke teksten in de uitgangstaal.

Wanneer u dit als Marketing Director toelaat, verliest u de controle over de communicatie in het doelland. Dit is iets wat u moet voorkomen.

Varianten in de doeltaal die afwijken van de uitgangstekst kunnen niet in het vertaalgeheugen worden opgenomen. Deze teksten zijn hierdoor niet meer beschikbaar voor een kostenbesparend hergebruik bij toekomstige vertalingen.

Een controle/revisie van de vertaalde tekst moet steeds gebeuren met toetsing aan de uitgangstekst. Hierbij is het uiteraard noodzakelijk dat de revisor de uitgangstaal machtig is. De uitgangsteksten moeten worden opgesteld in een taal die u en uw marketingverantwoordelijken begrijpen.

Wanneer een correctie afwijkt van de uitgangstekst, moet u uw vertaler verplichten dezelfde correctie overeenkomstig aan te brengen in de uitgangstekst.

Al deze aanpassingen moet u als Marketing Director dan vrijgeven of door argumentatie weerleggen. Een vrijgegeven aanpassing is meestal ook zinvol voor de uitgangstekst en de andere doelmarkten. Zo worden goede ideeën van uw buitenlandse collega's opgepikt en komen synergieën tot stand. Een positief neveneffect is dat u de bekwaamheden van uw buitenlandse medewerkers beter leert kennen. Zo verbetert u de marketing van uw bedrijf.

PTS-vertalingsvrijgave

Een tekstaanpassing in MS Word-documenten in de modus 'Wijzigingen bijhouden' of het invoeren van commentaren in pdf-documenten zijn processen die niet geschikt zijn voor een professionele vertaling. Wij stellen voor onze klanten een gratis online tool voor tekstvrijgave ter beschikking – de PTS-vertalingsvrijgave.

Hier werkt de revisor in de doeltekst en ziet hij tevens de uitgangstekst. Zowel de uitgangstekst als de doeltekst kunnen worden aangepast en worden voorzien van commentaren. Hierbij kan niets in de tekst onherroepelijk worden gewist.

Alle acties blijven traceerbaar, ook wanneer meerdere vertalers actief zijn. Onze tool detecteert automatisch of een wijziging ook van toepassing is op andere passages in de tekst. De revisor kan de door de tool voorgestelde wijzigingen dan interactief bevestigen of afwijzen.

Alle wijzigingen worden rechtstreeks in het vertaalgeheugen opgeslagen en zijn dan na vrijgave door de Marketing Director beschikbaar voor toekomstige marketingteksten.

Op ons YouTube-kanaal tonen wij u de werkwijze van onze PTS-vertalingsvrijgave.

Samenvatting

Een professionele, internationale marketing begint bij de opstelling van de tekst. De correcte omgang met vertaalde marketingteksten is een basisvoorwaarde voor een controleerbare internationale communicatie. Bij de hier voorgestelde werkwijze worden synergieën optimaal benut en wordt de kwaliteit van de marketing verbeterd.

Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op